Rekordu Polski

Regulamin zatwierdzenia Rekordu Polski.

1. Niniejszy regulamin określa zasady ustanawiania i uznawania rekordów Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych.

2. Rejestr Rekordów Polski jest prowadzony przez Polski Związek Pływacki (zwany dalej PZP).

3. PZP prowadzi rejestry rekordów Polski oddzielnie uzyskanych na pływalniach 25m i 50m, posiadających metryki pomiaru długość (homologacje).

4. Rekordy Polski mogą być ustanawiane w następujących kategoriach wiekowych: 14, 15, 16, 17, 18, 19-23 lata i seniorów (open). Dopuszcza się możliwość ustanowienia rekordu Polski w starszej kategorii, przez pływaka z młodszej kategorii wiekowej.

5. Rekordy Polski we wszystkich podanych kategoriach wiekowych rejestrowane są w konkurencjach objętych ogólnopolskim systemem współzawodnictwa.

6. W konkurencjach sztafetowych ustanawiane są rekordy Polski: zespołów klubowych oraz rekordy reprezentacji Polski. Sztafeta złożona z zawodników różnych roczników może ustanowić rekord w kategorii wiekowej najstarszego zawodnika.

7. Rekordy Polski ustanowione podczas Mistrzostw Polski i Grand Prix oraz zawodów organizowanych przez FINA lub LEN, we wszystkich kategoriach wiekowych będą uznawane automatycznie.

8. Rekordy Polski ustanowione podczas innych zawodów niż określone w pkt. 7, we wszystkich kategoriach wiekowych, będą uznane po spełnieniu następujących warunków:

a) pływalnia na której ustanowiono rekordowy czas posiada homologację PZP lub innej narodowej federacji pływackiej,

b) zastosowano automatyczny pomiar czasu z aktualną homologacją,

c) skład komisji sędziowskiej został wyznaczony przez Kolegium Sędziów PZP, OZP lub na zawodach rozgrywanych za granicą RP, innej federacji,

d) zawodnik musi posiadać aktualną licencję zawodniczą PZP oraz posiadać obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub być małoletnim sportowcem zamieszkującym w Polsce, którego przynajmniej jedno z rodziców uzyskało obywatelstwo polskie na podstawie przepisów ustawy o repatriacji z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 53, poz. 53, 532, ze zm.),

e) przesłanie przez organizatora zawodów do Zespołu Komisji Pływania na adres:

Komisja Pływania – Robert Brus, ul. Grochowska 20, 31-521 Kraków, następujących dokumentów:

  • karty startowej z wynikiem rekordowym, podpisanej przez Sędziego Głównego zawodów;
  • wydruku z aparatury pomiarowej,
  • kserokopii homologacji obiektu;
  • druku zgłoszenia rekordu ( załącznik nr 1 do regulaminu)

9. Wynik rekordowy uzyskany podczas zawodów za granicą RP, na zawodach innych niż wymienione w pkt 7., będzie uznawany za Rekord Polski, jeśli zostaną spełnione warunki w pkt 8.

10. Warunkiem niezbędnym do uznania Rekordu Polski w kategorii seniorów (open) kobiet i mężczyzn w konkurencjach indywidualnych jest poddanie się przez zawodnika/zawodniczkę podczas zawodów kontroli antydopingowej i uzyskanie wyniku negatywnego. Jeśli podczas zawodów nie było możliwości poddania się kontroli antydopingowej zawodnik/zawodniczka musi wziąć udział w badaniu antydopingowym w ciągu 24 godzin od zakończenia zawodów.   W przypadku braku badania antydopingowego lub pozytywnego wyniku badania, rekord Polski w kategorii seniorów (open) nie zostanie uznany.

11. Nie będą uznawane rekordy Polski uzyskane:

  • w indywidualnych próbach.
  • wynik pierwszej zmiany sztafetowej mix/mieszanej
  • wynik uzyskany w konkurencji sztafetowej przez zawodnika II, III, IV zmiany sztafetowej (tzw. czas lotny)

 

Załącznik nr 1 do regulaminu rekordu Polski